آیاتی از کتاب مقدس

این شروع خوبی است اگر می خواهید بدانید که چه کتاب مقدس می گوید در مورد مسائل و موضوعات خاص. این بدان معنا نیست که شما باید کتاب مقدس در بافت کامل آن را نمی خواند. این تنها به ما کمک می کند به یاد داشته باشید معابر کلیدی که اساسی به ایمان ما هستند و تشویق و قدرت در برخی از موضوع خاص و شاید در موقعیت های فوری است. از یکی از دسته های زیر را انتخاب کنید.