آیا خدا نمی‌تواند از من استفاده کند؟

دفعه بعد که شما احساس کردید که خدا نمی‌تواند از شما استفاده کند، فقط به خاطر بیاورید که:
نوح مشروبخوار بود
ابراهیم خیلی پیر بود
اسحاق یک خیال باف بود
یعقوب یک دروغگو بود
لیه زشت بود
یوسف محکوم بود
موسی مشکل لکنت زبان داشت
شمشون دارای موهای بلند و زن پرست بود
راحاب یک فاحشه بود
ارمیا و تیموتاؤس خیلی جوان بودند
داوود مورد عشقی داشت و یک قاتل بود
الیشع مایل به خودکشی بود
یونس از خدا فرار کرد
نعومی یک بیوه بود
ایّوب به ورشکستگی رسید
پطرس مسیح را انکار کرد
شاگردان در زمان دعا به خواب فرو رفتند
مرتا نگران همه چیز بود
مریم مجدلیّه … شما خوب می‌دانید
زن سامری طلاق گرفته بود، بیش از یک بار
زکریّا بسیار کوچک بود
پولس خیلی مذهبی بود
تیموتاؤس زخم معده داشت … و
ایلعاذر مرده بود!
هیچ بهانه‌ای الآن وجود ندارد. خدا می‌تواند از پتانسیل شما استفاده کند. در عین حالی که شما پیغام نیستید، شما فقط پیام‌آور هستید.