کلیسای جامع آنلاین

اراده خدا بر اين است كه شما رشد نماید

اراده پدر اسمانى بر اين است كه رشد نموده، بالغ گرديد و خصوصيات مسيح در شما رشد نمايد. اما متاسفانه ، ميليونها مسيحى پير مى شوند ، ولى رشد نمى كنند. ايشون براى ابد در طفوليت روحانى مانده، و براى هميشه محتاج پوشاك و قنداق هستند. علت اين است كه انها هيچگاه قصد رشد كردن ندارند.

ما در کلام خداوند می خوانیم:

” بايد در هر مورد در مسيح كه سر است. رشد كنيم.”. افسسيان ٤: ١٥ .”

” در آن صورت ديگر مثل بچه نخواهيم بود. ايه ١٤ “.

اراده خدا بر اين است كه شما رشد نماييد.

رشد روحانى به خودى خود صورت نمى پذيرد. تعهد ارادى لازم دارد. بايد مايل به رشد باشيد، تصميم به رشد بگيريد، براى ان تلاش كنيد و براى رشد بايد ايستادگى نماييد.

شاگردى- روند شبيه مسيح شدن- هميشه با يك تصميم شروع مى شود. عيسى ما را مى خواند و ما چنين پاسخى مى دهيم.”

عيسى به او گفت: به دنبال من بيا و متى برخاسته ، به دنبال او رفت”( متى ٩: ٩).

وقتى شاگردان أوليه تصميم گرفتند كه عيسى را پيروى نماييند، دقيقاً از محتويات اين تصميم اگاه نبودند. انها با سادگى به دعوت عيسى مسيح پاسخ مثبت دادند. و اين است انچه شما براى شروع احتياج داريد: تصميم بگيريد كه شاگرد بشويد.

هيچ چيز مانند تعهداتى كه مى دهيد، قادر نيست زندگي تان را دگر گون سازد. تعهدات مى توانند مايه رشد رشد شما بشوند و يا اينكه شما را از بين ببرند، ولى در هر دو حالت اين تعهدات، معرّف شما هستند. ما تبديل به ان چيزى مى شويم كه نسبت به ان متعهد هستيم.

در رابطه هدف خدا براى زندگى، نكته اى كه بيشتر مردم نمى فهمند و ان را گم كرده اند ، همين تعهد است. خيلى از انسانها از قبول هر گونه تعهّدى مى ترسند و زندگى را كج دار و مريض به پيش مى برند. سايرين ممكن است صرفاً به  منظور رقابت با ديگران ، تعهداتى ناقص بدهند، كه معمولاً به داشتن زندگى ناكام و يا متوسط ختم مى شود . عده اى ديگر خود را به اهدافى دنيوى متعهد مى سازند، اهدافى همچون ثروتمند و يا مشهور گرديدن، و نهايتاً مايوس و تلخ كام مى شوند و يا به تلخى زندگى را مى گزرانند. هر تصميمى داراى تأثيراتى ابدى است، پس بهتر است كه تصميمى حكيمانه اتخاذ نماييد. به هشدار پطرس در اين زمينه توجه فرماييد:” پس حال كه مى دانيد هر چه در اطرافمان هست نابود خواهد شد، چقدر بايد زندگيتان پاك و خداپسندانه باشد.”( دوم پطرس ٣: ١١).

نقش شما و نقش خدا :

شبيه مسيح شدن يعنى اينكه همچون مسيح تصميم بگيريم. براى إجراى اين تصميمات ، بايد به روح القس متكى باشيم . هر موقع كه به صورت جدى تصميم گرفتيد به شباهت مسيح دراييد، بايد شروع كنيد به گونه تازه اى نيز عمل نماييد، براى اين كار بايد برخى از شيوه ها و كارهاى گذشته تان را ترك نماييد، عادات جديدى را در خود گسترش بخشيد و عملاً نگرش و نحوه تفكر تان را عوض نماييد. براى اين چنين تغيیراتى مطمئن باشيد كه روح القدس كمكتان خواهد نمود. كتاب مقدس مى فرمايد: ” نجات خود را به ترس و لرز به عمل اوريد، زيرا خداست كه در شما بر حسب و رضامندى خود هم اراده و هم فعل را به عمل ايجاد مى كند.”( فيليپيان ٢: ١٢-١٣).

اين ايه دو بخش مهم رشد روحانى را به روشنى بيان مى كند:” به عمل اوريد” و ” عمل مى كند” واژه به عمل اوريد، بيانگر نقش شما، و عبارت عمل مى كند ، روشن كننده نقش خداست.

رشد روحانى نتيجه همكارى و تشريك مساعى شما و روح القدس است. روح خدا نه فقط در ما ، بلكه با ما كار مى كند. اين ايه خطاب به ايمانداران نوشته شده و بنابر اين موضوع ان اين نيست كه چگونه مى توان نجات يافت، بلكه مى خواهد بگويد كه چگونه مى توان رشد نمود. ايه نمى گويد براى نجات خود تلاش كنيد . و دليل ان اين است كه شما نمى توانيد هيچ چيز به انچه كه مسيح براى ما عمل نموده است اضافه نماييد. خدا زندگى تازه اى به شما بخشيده است، حال شما مسئول گسترش و به پيش بردن ان مى باشيد ولى”با ترس و لرز”. اين بدان معناست كه بايد مسئوليت تان را جدى بگيريد! اگر ايمانداران رشد روحانى خود را سرسرى مى گيرند، اين بيانگر اين است كه ايشان مفهوم حيات ابدى را اصلاً درك ننموده اند.

قايق را خودتان كنترل كنيد:

براى ايجاد تغيرات در زندگى بايد در نحوه انديشه تان  تغيیر ايجاد كنيد. در پشت هر كارى كه انجام مى دهيد يك انديشه نهفته است. انگيزش هر عادتى يك اعتقاد است ، و هر كارى توسط نوعى گرايش و بستگى شكل مى گيرد.هزاران سال پيش از اينكه روانشناسان اين را بفهمند، خدا اين موضوع را در كلام خود اين چنين بيان فرمود:

” مواظب افكارت باش ، زيرا زندگى انسان از افكارش شكل مى گيرد.”( امثال ٤: ٢٣).

“بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانى جديد تبديل شويد.”( روميان ١٢: ٢).