کلیسای جامع آنلاین فارسی زبان

اعتقاد نامه

ما بر این باور و اعتقاد هستیم به پدر قادر مطلق و همۀ چيزهای ديدنی و ناديدنی. ما ايمان داريم به يک خداوند، عيسی مسيح، پسر يگانۀ خدا، مولود جاودانی از پدر، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقيقی از خدای حقيقی، خالق آسمان و زمين، که مولود است و مخلوق نی، و او را با پدر يک ذات است و ایمان داریم به تمامی ۶۶ بخش کتاب مقدس کلام خدا و مقدس است، و تماماً از جانب خدا الهام شده و مصون از هرگونه خطا میباشد و همۀ تعالیم آن قابل اعتماد است.

بوسيلۀ او همه چيز وجود يافت و او به خاطر ما آدميان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد، و به قدرت روح القدس از مريم باکره متولد شده، بشر گرديد. و به خاطر ما، در حکومت پنطيوس پيلاطس، مصلوب شد، رنج کشيده، مُرد، و مدفون گشت. در روز سوم از مردگان برخاسته، کتب مقدسه را به انجام رسانيد و به آسمان صعود نموده، به دست راست پدر نشسته است.

بار ديگر با جلال میآيد، تا زندگان و مردگان را داوری نمايد، و ملکوت او را انتها نخواهد بود. ما ايمان داريم به روح القدس، خداوند و بخشندۀ حيات، که از پدر و پسر صادر میشود. و با پدر و پسر او را عبادت و تمجيد می بايد کرد. او بوسيلۀ انبيا تکلم کرده است.

ما ايمان داريم به کليسای واحد جامع مقدس رسولان و به يک تعميد برای آمرزش گناهان معتقديم و قيامت مردگان و حيات عالم آينده را انتظار میکشيم.

آمين