دعا های برای من و شما

دعاهای که روزانه به آن نباز مند هستیم بیاید با هم بخوانیم

در دعا های ما شریک باشید

لوقا فصل بیست و دو آیه سی و دو

۳۲ اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و بسوی من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویت و استوار کن!»

سرود پرستشی وقت دعا