تاج های که مسیحیان برای خدمت به مسیح دریافت می کنند

برای ما مسیحیان بسیار مهم است که وقت زیادی را با خداوند صرف نمایم و این کار از دو طریق میسر میشود . یکی خواندن کلام خداوند در کتاب مقدس  و دیگر دعا و نیایش. هرچقدر که کلام مقدس را می خوانیم خداوند به ما این امکان و قدرت را می دهد که بتوانم در آن متمرکز شده و مکاشفه های تازه ای در نظر ما باز شود.

در کتاب مقدس در بخش های که برایتان خواهم نوشت صحبت از پنج تاج به میان آمده که هریک از آنها نمادی است برای مسیحیان که در راه شناخت خداوند عیسی مسیح و برای جلال نام خداوند به آنها داده خواهد شد.

 

  • تاج فخر ” :

زیرا چیست امید و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوندمان عیسی به هنگام ظهور او؟ مگر شما نیستید؟
(اول تسالونیکیان فصل ۲ آیه ۱۹)

  • تاج جلال ” :

تا چون رئیس شبانان ظهور کند، تاج جلالِ غیرفانی را دریافت کنید.
(اول پطرس  فصل ۵ آیه ۴)

  • تاج حیات ” :

خوشا به حال آن که در آزمایشها پایداری نشان می‌دهد، زیرا چون از بوتۀ آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است.
(یعقوب فصل ۱ آیه ۱۲)

  • تاج عدالت ” :

اکنون تاج پارسایی برایم آماده است، تاجی که خداوند، آن داور عادل، در آن روز به من عطا خواهد کرد – نه تنها به من، بلکه به همۀ آنان که مشتاق ظهور او بوده‌اند
(دوم تیموتائوس فصل ۴ آیه ۸)

  • تاج غیر فانی ” :

هر که در مسابقات شرکت می‌جوید، در هر چیز، تن به انضباطی سخت می‌دهد. آنان چنین می‌کنند تا تاجی فانی به دست آورند؛ ولی ما چنین می‌کنیم تا تاجی غیرفانی به دست آوریم…
(اول قرنتیان فصل ۹ آیه :۲۵)

ما با داشتن هریک از تاج ها به راحتی می توانیم در بارگاه و دربار الهی خداوند حضور داشته و در روز داوری در کنار او باشیم.

در دعا و شکرگزاری خواهیم بود که هر یک از ما دارای چنین تاج های گرانبها و ارزشمندی هستیم.

جلال برنام خداوند