کلیسای جامع آنلاین فارسی زبان

تعلیم کتاب مقدس در خصوص قضاوت در مورد دیگران چیست ؟

در جامعه امروز ما که با توجه به افزایش سطح آگاهی مردم و همینطور استفاده سریع و قابل دسترس بودن  اطلاعات بیشتر افراد فکر می کنند و به خود این اجازه را می دهند که در مورد دیگران سخن گفته و قضاوت کنند . حال اینکه درکتاب مقدس به خوبی و روشنی در این مورد سخن گفته شده است که در زیر آن را برایتان باز گو خواهم کرد

متی باب ۷
قضاوت دربارۀ دیگران

۱ در باره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید . ۲ همانطور که شما دیگران را محکوم می کنید خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. ۳ چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می بینی ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ ۴ یا چگونه جرأت می کنی به برادر خود بگوئی: « اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم » حال آنکه خودت چوب بزرگی در چشم داری. ۵ ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. ۶ آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوکها نریزید مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدرند.