تفسیر عهد جدید – کتاب مقدس

تفسیر کتاب مقدس

درک معنی کلام خدا یکی از مهمترین کارهاییست که یک ایماندار در زندگیش بعهده دارد. خدا به ما نمی گوید که ما فقط باید کلام را بخوانیم. ما باید آنرا یاد بگیریم و آنرا درست بکار ببریم (2 تیموتاووس 2 : 15). مطالعه و یادگیری کلام خدا کاری سخت است. اگر آن را سر سری و با یک نظر بخوانیم، گاهی نتایج بسیار اشتباهی به ما می دهد. بنابراین، خیلی حیاتیست که چند اصل را در نظر بگیریم تا معنی درست کلام را درک کنیم. بنابراین، خلاصه، راه درست مطالعة کلام چیست؟ اول، در دعا و فروتنی، باید برای درک کلام به روح القدس تکیه کنیم. دوم، باید همیشه کلام را در متن آن تفسیر کنیم و بدانیم که کتاب مقدس خودش خودش را توضیح می دهد. سوم، باید به زحمات مسیحیان دیگر چه در گذشته و چه حال که می خواسته اند کتاب مقدس را بطور صحیح مطالعه کنند، احترام بگذاریم. بیاد داشته باشید، خدا نویسندة کتاب مقدس است و او می خواهد ما آنرا بفهمیم. برنامه های تفسیر کتاب مقدس در این بخش مطابق همین اصول تهیه شده تا شما را در درک و فهم کلام خدا یاری کند.

کتاب پیدایش

نام پيدايش که واژه يهودي آن بريشيث است ( نامي عبري به معناي «در ابتدا» (، نامي برازنده اين کتاب ميباشد. اين کتاب مهيج تنها روايت يا داستان واقعي خلقت را توسط تنها شخصي که در همان ابتدا وجود داشته است، يعني خالق، بيان ميآند! روح القدس با استفاده از خادم خود موسي منشأ مرد، زن، ازدواج، خانه، گناه، قرباني، شهرها، داد و ستد، زراعت، موسيقي، پرستش، زبانها، و نژادها و امتهاي دنيا را بيان ميکند. همه اينها در يازده باب اول جاي دارند. سپس از باب ١٢الي ۵٠ شاهد پيدايش اسرائيل، «امت آزمايشي» خدا هستيم، که بايد نمونه اي روحاني از تمام اقوام دنيا مي شدند. زندگي ابراهيم ، اسحاق، يعقوب، و دوازده پسر او، به طور خاص يوسف محبوب و با ايمان، باعث بوجود آمدن ميليونها انسان شد، از کودکان گرفته تا الاهيدانان عهد عتيق. براي اينكه بتوانيم شصت و پنج کتاب ديگر کتابمقدس را به خوبي درك کنيم، لازم است درکي کامل از کتاب پيدايش به دست آوريم. همه آنها بر مبناي ادبيات زيباي اين کتاب نگاشته شده اند

کتاب خروج

« براي كساني كه الاھيات را الزاماً تشريحي از اعمال خدا ميدانند، خروج 1: 15 نمونه اي عالي از اين جنبه است، كه ديگر روايات كتاب مقدسي را ميتوان حول اين قسمت گردآوري نمود. براي آندسته از افرادي كه عھد عتيق را محصول پرستش در زندگي جامعه اسرائيل ميدانند، در مركز اين كتاب واقعه فصح با يكي از بزرگترين و شاخصترين اعياد اسرائيل مواجه ميشويم.... براي كساني كه تورات خدا يعني شريعت را موضوع اساسي و تفكر اسرائيل در سالھاي بعدي بر ميشمرند، خروج حاوي واقعه اعطاي شريعت است و شالوده شريعت را در قالب ده فرمان ارايه ميكند » .