خواندن کتاب مقدس

کتاب مقدس

شما می توانید کتاب مقدس را هم خوانده و یا در صورت تمایل به آن گوش دهید.همچنین می توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید