داستان باراباس

خداوند عیسی مسیح به خاطر ما انسان ها روی زمین آمد و با مرگ خود روی صلیب روحش به نیابت از تمام انسان ها به دنیای مردگان رفت و به خاطر همه گناهان ما در آنجا عذاب کشید و جریمه گناهان بشر را پرداخت کند و روز سوم از مرگ زنده شد و دوباره به الوهیت خود بازگشت و نجات را بدون دین و مذهب برای انسان ها مهیا کرد، انجیل به ما یاد می دهد که یک پیامبر به نام عیسی ، خدا نیست بلکه خدا انسان شد و عیسی نام گرفت تا هر کس به این کار عظیم عیسی مسیح خداوند فقط و فقط ایمان آورد هلاک نخواهد شد و در روز داوری مجبور نخواهد بود خودش شخصا بهای گناهان خودش را پرداخت کند خداوند این نجات را آنقدر آسان نموده تا هیچ کس عذری برای رد کردن آن نداشته باشد خدای انجیل جهنم را برای انسان ها درست نکرده بلکه برای شیطان ، اما این انسان ها هستند که وقتی این نجات رایگان خداوند را رد می کنند تصمیم می گیرند آنجا بروند چون همه انسان ها با هر دین و مذهبی حتی بی خدایان چه دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند گناهانشان به وسیله خون عیسی مسیح پرداخت شده و نجات برایشان مهیاست اما برای دریافت آن ، خداوند به تصمیم آنان احترام می گذارد و نجاتش را به زور به کسی تحمیل نمی کند بلکه به همه حق انتخاب می دهد که ایمان به عیسی مسیح یعنی اجازه دادن به خدا برای نجات از مرگ ابدی و داوری .

انجیل یوحنا 3: 16 زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد