دعای شفاعت

هللویا خداوندم به حضور قدوست آمدم تا شفاعت کنم عزیزانی را که نیازمند حضور قدوس تو هستند، خداوندم ملاقات کن آنانی را که دچار گمگشتگی شده اند، کسانی که نمی دانند چه ظلم و بدی در حق خود و دیگران می کنند .خداوندم افکارشان را تقدیس کن و نورت را بر آنها بتابان، خداوندم روح خودکشی را نهیب میزنم و میطلبم روح القدس عزیز جایگزین روحهای تاریکی گردد در نام قدوس عیسی مسیح خداوند که خداوند پیروزی است.

با ایمان به شنیدن و اجابت آمین