دعای شکرگزاری

هللویا شکر و سپاس و حمد و جلال شایسته توست خداوند

تو که خداوند مهربانی هستی، خداوند آغاز و پایان هستی، خداوند تغییر و تبدیل هستی، خداوند پیروزی هستی، خداوند آزادی هستی، خداوند شادی هستی، خداوند نجات هستی، خداوند معجزه هستی، خداوند امید هستی، خداوند محبت هستی، خداوند یار و یاور هستی، خداوند عدالت هستی، خداوند عشق هستی، خداوند امنیت و آرامی هستی، شکر برای اندیشه های نیکویت، شکر برای دستان قدوست که برای ما در کار هستند و شکر که ما را در مسیر قدمهای خودت هدایت میکنی، برای پیشبرد ملکوتت تا اراده نیکو و پسندیده ات را به انجام رسانیم، شکر برای محبت تو خداوند، شکر برای مشارکت با روح القدس، شکر برای فیض و برکت عیسی مسیح خداوند شکر .

هللویا آمین