دعای نجات را خواندم

ایماندار عزیز ورود شما را به خانواده بزرگ عیسی مسیح تبریک میگویم

کلیسای جامع آنلاین فارسی زبان

رومیان فصل ده آیه ده
چونکه به دل ایمان آورده می‌شود برای عدالت و به زبان اعتراف می‌شود به جهت نجات

می خواهم با مسحیت بیشتر آشنا شوم​

0
نفر تاکنون دعا نجات را خوانده اند
0
مورد در خواست ارسال اطلاعات بیشتر ثبت شده است