دعا برای دریافت آرامش نزد خداوند

دعا برای دریافت آرامش نزد خداوند

 

ای خداوند، تو سَروَرِ سلامتی هستی. ای عیسای مسیح خداوند، تو گفتی، بیایید نزد من، ای تمامی گرانباران و زحمتکشان، و من شما را آرامی خواهم بخشید.ای خداوند، این وعدۀ توست و ما بر روی وعدۀ تو می‌ایستیم و بله و آمین می‌گوییم و دریافت می‌کنیم این آرامش را. خداوندا، دعا می‌کنم برای عزیزانی که احتیاج به این آرامش دارند، جوانانی که محتاج سلامتی آسمانی هستند. خداوندا، تو فرمودی که آرامش تو با آرامش دنیا فرق می‌کند. آرامش تو ماندنی است و بسته به شرایط بیرون نیست. خداوندا، دعا می‌کنم در نام عیسای مسیح، این جوانان عزیز تحت پوشش این آرامش باشند. خداوندا، خیلی از وقتها ناآرامی‌ها به‌خاطر مشکلات روزانه است، به‌خاطر تنگی‌ها است، به‌خاطر کشمکش‌ها است. و خداوندا، دعا می‌کنم که در نام عیسای مسیح، دست مبارک تو بر روی زندگی این جوانان عزیز باشد و خیلی از این مشکلات، خداوندا، حل بشود، خیلی از این تنگی‌ها از بین برود، نابود بشود. خداوندا، آن چیزی که از تو نیست، در نام عیسای مسیح نهیب می‌دهیم که دور بشود و آرامشی که از توست، دعا می‌کنیم که وارد قلبهای ساده‌ای بشود که مشتاق شناخت توست، مشتاق آرامش است. خداوندا، تو خدای غیرممکن‌ها هستی و در کلامت می‌بینیم چطور غیرممکن‌ها را ممکن ساختی. تو دیروز، امروز، تا ابدالآباد همان هستی. پس خداوندا، ما با ایمان در اتحاد با همدیگر به حضور تو می‌آییم و دعا می‌کنیم و درخواست می‌کنیم که آرامش تو بر روی جوانان عزیز باشد. ارادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز به انجام برسد.

در نام عیسای مسیح، آمین