دعا برای شفای بیمارن و مریضان

هللویا یهوه روفکه، خداوند شفا دهنده، تمامی بیمارانی که به شفای تو نیازمند هستند را به حضور قدوست بلند میکنم و میطلبم هم اکنون ایشان را ملاقات نمایی و با دستان شفا بخشت مسح کنی از سر تا پای ایشان را و نورت را جایگزین بیماریشان کنی، خداوندم ما نمیدانیم بیماری از کجا آمده و با چه نامی است؟ ولی ایمان داریم به کارهای عظیم تو که معجزه آسا و تبدیل کننده است، تو یگانه خالقِ قادرمطلق هستی جز تو ما را ملجا و پناهی نیست، ما بر حقایق و معجزات تو ایمان داریم و با ایمان در نام عیسی مسیح شفا را اعلام میداریم شکر از اینکه تو قدوس اجابت میفرمایی و باری دیگر در میان قوم خود جلال مییابی.

در نام عیسی مسیح آمین