دعا برای مردم سرزمینم

خداوندم شکرگزارم برای آغوش امنت که همیشه به روی ما باز است، شکرگزارم برای قلب پر محبتت که مشتاقانه منتظر ماست، شکرگزارم که ما را همانگونه که بودیم پذیرفتی و با همزیستی و همگامی با خودت تغییر دادی و تبدیل ساختی، شکرگزارم برای تمامی نیکوییهای تو، خداوندم زنان سرزمینم را به حضور قدوست بلند میکنم، آنانکه به هرعلتی انسجام زندگیشان از میان رفته و زنان تنها، زنان کار و زنان نان آور خانواده هستند، خداوندم تو حافظشان باش، تو یار و یاورشان باش، تو بغض خلوتشان را به شادی حقیقی خودت مبدل ساز، تو نیاز مالی یشان را به بی نیازی در خودت تبدیل ساز، تو از اهانت های جامعه، امنیت شان باش. خداوندم مردان کشورم را نیز تو حکمت خاص خود ببخش تا آنگونه رفتار نمایند که باعث خشنودی تو گردد و لاغیر. همسری نمونه برای زن خویش و پدری شایسته برای فرزندانشان باشند. خداوندم جامعه کشورم را تو حاکم باش و حاکمیت تو حکمفرما باشد. در نام قدوس عیسی مسیح خداوند با ایمان به اجابت در راستای اراده نیکویت خداوند.

آمین