شناخت و مطالعه کتاب مقدس

وقتی مردم درباره کتاب مقدس می گویند که الهام روح خداست، آنها به این اشاره می کنند که خدا نویسندگان کتاب مقدس را با روح خود تحت تاثیر قرار داد بطوری که آنچه آنها نوشتند دقیقا کلام خدا بود. در متن کتاب مقدس، کلمة “الهام” یعنی “خدا دمید.” الهام یعنی کتاب مقدس واقعا کلام خداست و این مطلب کتاب مقدس را در میان بقیة کتابها منحصر بفرد می سازد. در حالیکه دیدهای مختلفی دربارة میزان دخالت روح خدا در نوشته های کتاب مقدس وجود دارد، اما شکی نیست که کتاب مقدس خودش ادعا می کند که هر لغت آن از طرف خداست (1 قرنتیان 2 : 12-13، 2 تیموتاووس 3 : 16-17). این دید از کتاب مقدس اغلب به الهام “وِربال پِلِناری” یا الهام لغت به لغت تمام کتاب مقدس معروف است که معنی آن این است که روح القدس کلام خود را با دقت کامل و به زبان اولیة آن زمان به پیروانش بطور مافوق طبیعی القاء کرد در حالیکه عقل، شخصیت، احساسات، سبک نوشتن و سایر عوامل در بیان مطلب دست نخورده ماندند. و معنی آن این است که الهام در هر کلمة آن بوده است نه فقط مفهوم یا ایدة آن و اینکه الهام مربوط به تمام قسمتهای کتاب مقدس اطلاعاتی که هر مسیحی باید  درباره کتاب مقدس بداند عبارتند از : 

فقط به این چهار کتاب اول در عهد جدید  انجیل گفته میشود که عبارتند از کتب  متی ، مرقس ، لوقا ، یوحنا .

انجیل متی :

هدف در کتاب انجیل متی این ست که ثابت نماید عیسی ناصری همان مسیحای موعود پادشاه و نجات دهنده  اسرائیل میباشد که در کتاب یهودیان وعده آمدنش داده شده بود. علاوه بر این در انجیل متی عیسی مسیح در مقام معلمی بزرگ به تصویر کشیده می شود.

 انجیل مرقس :

 از نظر حجم کوتاه‌ترین انجیل است. این از آن سبب است که تعالیم مسیح را کمتر از سایر انجیل‌ها نقل می‌کند. توجه مرقس بیشتر به کارها و معجزات عیسی است؛ او با توصیف اینها ثابت می‌کند که عیسی پسر خداست (۱:۱؛ ۱۴:۶۱؛ ۱۵:۳۹).

انجیل لوقا :

انجیل لوقا تنها انجیلی است که مخاطبی مشخص دارد، یعنی «عالیجناب تِئوفیلوس». بیشتر محققان بر این اعتقادند که تِئوفیلوس یکی از مقامات بلندپایه رومی بوده‌است. هدف لوقا از نوشتن کتابش این بود که تِئوفیلوس و احتمالاً سایر دوستان ایمان‌دارش، در تعالیمی که پیشتر یافته بودند، استوار گردند. در میان نوشته‌های کتب عهد جدید، دو اثر لوقا، یعنی انجیل او و کتاب اعمال رسولان، از سبکی ادبی و بسیار شیوا برخوردار بوده، دارای واژگانی بس غنی و متنوع است. لوقا آثار خود را چنان هنرمندانه به رشته تحریر درآورده که ضمن ارائه اطلاعات دقیق تاریخی، مطالعه آنها برای خواننده بسی جذاب است.انجیل لوقا به مسائل خاصی توجه دارد که ویژه همین انجیل است، از آن جمله: غیریهودیان؛ زنان، که در آن زمان جایگاهی حقیر در جامعه داشتند؛ گناهکاران و مطرودین جامعه؛ مسئله فقر و ثروت؛ موضوع دعا و روح‌القدس. انجیل لوقا تنها انجیلی است که وقایع زندگی زمینی عیسی مسیح را به کمال، از تولّد تا صعودش به آسمان بازگو می‌کند.

انجیل یوحنا :

انجیل یوحنا از نظر ساختار و محتوا با سه انجیل هم‌نظر (متی، مرقس، و لوقا) متفاوت است. برخی از رویدادها و تعالیمی که از زندگی عیسی بدان اشاره شده‌است در سه انجیل دیگر نیامده‌است، به‌گونه‌ای که با مطالعهٔ آن، تصویر کامل‌تری از زندگی او به‌دست می‌آید. یوحنا خودْ هدف خویش را از نگارش انجیل چنین بیان می‌کند: «امّا اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان <مسیح>، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید» (۲۰:۳۱).در این انجیل، ادعای الوهیت عیسی با روشنی بیشتری مورد تأکید قرار گرفته‌است. عیسی «کلام» خداست که «انسان خاکی» شد تا هر که به او ایمان آوَرَد، حیات جاویدان داشته باشد. یکی از ویژگی‌های انجیل چهارم آن است که به خدمات عیسی پیش از گرفتار شدنِ یحیی اشاره می‌کند، حال آنکه سایر انجیل‌ها خدمات عیسی را پس از این رویداد بیان می‌کنند.یکی از نکات برجسته انجیل یوحنا، بهره‌گیری نمادین آن از امور روزمرهٔ زندگی جهت به تصویر کشیدن حقایق روحانی است، که ازجمله می‌توان به تمثیل‌هایی از قبیل آب، نان، نور، شبان و گوسفندان، و تاک و میوه‌اش اشاره کرد. به کارگیری این تمثیل‌ها سبب شده که انجیل یوحنا از حالتی «معنوی» و «عرفانی» برخوردار باشد

قبل از نامه ها کتاب اعمال رسولان میباشد که بر پیشبرد رسالتها و بشارتها و آغاز کلیسا دقت دارد هدف در نگارش این کتاب عبارت است از :

اعمال رسولان :

هدف اصلی کتاب آن است که نشان دهد چگونه پیروان نخستین عیسی، تحت هدایت روح‌القدس، بشارت انجیل را از اورشلیم به‌تمام یهودیه و سامره و جهان مدیترانه تا سر حد روم رساندند (۱:۸). این کتاب سرگذشت جنبش مسیحی است که در آغاز در میان قوم یهود پاگرفت و سپس در میان ملل مختلفِ ساکن امپراتوری روم گسترش یافت. باید در نظر داشت که کتاب اعمال رسولان شرح خدمات همه رسولان نیست. در این کتاب، دو چهره برجسته وجود دارد، یکی پِطرُس و دیگری پولُس. بخش نخست کتاب (فصل‌های ۱ تا ۱۲)، بیشتر بر اعمال پِطرُس رسول متمرکز است و بخش دوّم (فصل‌های ۱۳ تا ۲۸)، بر اعمال پولُس. بخش نخست شرح حالِ گسترش مسیحیت در یهودیه و سامره و سایر نقاط ایالت رومی سوریه‌است، و بخش دوّم به شرح گسترش مسیحیت در آسیای صغیر و یونان می‌پردازد.همچنین یکی از نکات برجسته کتاب اعمال، عملکرد روح‌القدس است که در روز پِنتیکاست، یعنی پنجاه روز پس از رستاخیز عیسی، با قدرت بر ایماندارانِ گردآمده در اورشلیم نازل می‌شود. روح‌القدس در تمام وقایع این کتاب، هادی و تقویت‌کننده کلیسا و رهبران جنبش مسیحی است.

و بعد از آن نامه ها به شرح زیر آغاز میشوند و نامه ها عبارتند از :

۱. رومیان: عدالتی که از جانب خدا می آید.

۲. اول قرنتیان: زندگی درستکارانه از ایمان و باور صحیح سرچشمه می گیرد.

۳. دوم قرنتیان: گذر از طوفانهای خدمت.

۴. غلاطیان: عادلشمردگی فقط با ایمان به عیسی مسیح.

۵. افسسیان: سّر عروس مسیح، کلیسا.

۶. فیلیپیان: در پی شبیه شدن به مسیح.

۷. کولسیان: برتری مسیح.

۸. اول تسالونیکیان: کلیسای سالم و شبان دلسوز.

۹. دوم تسالونیکیان: چگونه یک کلیسای قوی و پرجنب و جوش بتواند قوی و پرجنب و جوش باقی بماند.

۱۰. اول تیموتائوس: از یک شبان به شبان دیگر.

۱۱. دوم تیموتائوس: سپردن مسوولیت از یک نسل به نسل دیگر.

۱۲. تیتوس: حکمت برای کشیشی جوان.

۱۳. فیلیمون: بخشش در میان مسیحیان.

۱۴. عبرانیان: والا مقام بودن مسیح.

۱۵. یعقوب: ایمان بدون اعمال مرده است.

۱۶. اول پطرس:رنج کشیدن مانند مسیح.

۱۷. دوم پطرس: افشای معلمان دروغین.

۱۸. اول یوحنا: تا به پسر خدا ایمان آورید.

۱۹. دوم یوحنا: بازگشت به اصول اساسی.

۲۰. سوم یوحنا: تحسین مهمان نوازی صحیح مسیحی.

۲۱. یهودا: مبارزه برای ایمان.

۲۲. مکاشفه یوحنا: اعلا اتفاقات زمان حال و آینده.

 کتاب مقدس شامل دو بخش عهد قدیم شامل ۳۹ کتاب عهد جدید شامل ۲۷ کتاب که در مجموع کتاب مقدس شامل ۶۶ کتاب و همانطور که در بالا نیز به آن  اشاره شد فقط ۴ کتاب ابتدای عهد جدید انجیل (به معنای خبر خوش) نامیده میشود.

یک ایماندار حقیقی هر روزه با کلام خداوند(کتاب مقدس) ارتباط می گیرد و از برکات کلام خداوند پر میشود و یادمان باشد که کلام خداوند را با نظم روحانی مطالعه می کنیم. برای بهرمندی و درک نظم روحانی بهتر است از خادمین کلیسا و شبان ها و …. سوال نماید تا به درک بیشتر حقیقت و کلام خداوند دست یابید.

برکت خداوند با شما