کلیسای جامع آنلاین فارسی زبان

عیسی را که می دانید؟

در کلام و کتاب مقدس عیسی را اینگونه معرفی شده است :

عیسی پسر خداست(عبرانیان.5:1)
عیسی کلمه خداست (یوحنا 1:1).
عیسی کلمه حیات است (اول یوحنا 1:1)
عیسی پسر انسان است(لوقا 10:19)
عیسی خدای حق است(اول یوحنا 20:5)
عیسی خداست که در جسم ظاهر شد (اول تیموتائوس 16:3)
عیسی مظهر کامل ذات خداست (عبرانیان 3:1)
عیسی فروغ جلال خداست (عبرانیان 3:1)
عیسی صورت خدای نادیده است (کولسیان 15:1)
عیسی خالق آسمان و زمین و چیزهای نادیدنی است(کولیسان 16:1)
عیسی برتر از همه چیز است (کولسیان 18:1)
عیسی بره خداست که گناه را از جهان برمی گیرد(یوحنا 29:1)
عیسی کاهن اعظم است (عبرانیان 11:9)
عیسی شفیع ماست (اول یوحنا 1:2)
عیسی واسطه است(اول تیموتائوس 5:2)
عیسی انسان است (اول تیموتائوس 5:2)
عیسی پیامبر است (تثنیه 18:18)
عیسی رهاننده است (رومیان 26:11)
عیسی نجات دهنده است(لوقا 11:2)
عیسی اول و آخر، ابتدا و انتهاست (مکاشفه 8:1)(مکاشفه 13:22)
عیسی نان حیات است (یوحنا 51:6)
عیسی، مسیح است (لوقا 20:9)
عیسی مشاور شگفت انگیز است (اشعیا 6:9)
عیسی پدر سرمدی است (اشعیا 6:9)
عیسی خدای قدیر است(اشعیا 6:9)
عیسی سرور صلح و سلامتی است (اشعیا 6:9)
عیسی یهوه عدالت ماست (ارمیا 6:23)
عیسی سنگ اصلی بناست (افسسیان 20:2)
عیسی در است(یوحنا 7:10)
عیسی راه است(یوحنا 6:14)
عیسی راستی است(یوحنا 6:14)
عیسی عمانوئیل است یعنی خدا با ما (اشعیا 14:7)
عیسی نخست زاده از میان مردگان است (مکاشفه 5:1)
عیسی جیات جاودان است(اول یوحنا 20:5)
عیسی شبان اعظم است (عبرانیان 20:13)
عیسی شبان نیکوست (یوحنا 11:10)
عیسی سَر کلیساست(کولسیان 18:1)
عیسی آن قدوس است(اعمال 14:3)
عیسی همان «من هستم» است (یوحنا 58:8)
عیسی داور است(اعمال 42:10)
عیسی مرد عادل است (اعمال 14:3)
عیسی پادشاه است (متی 5:21)
عیسی شاه شاهان است(اول تیموتائوس 15:6)
عیسی رب ارباب است(اول تیموتائوس 15:6)
عیسی نور جهان است(یوحنا 12:8)
عیسی خودشید عدالت است (ملاکی 2:4)
عیسی شیری از طایفه یهوداست (مکاشفه 5:5)
عیسی مرد غمهاست(اشعیا 3:53)
عیسی استاد است (متی 8:23)
عیسی پیام آور (رسول) عهد است (ملاکی 1:3)
عیسی طبیب است(متی 12:9)
عیسی حکمت خداست (اول قرنتیان 24:1)
عیسی قدرت خداست (اول قرنتیان 24:1)
عیسی قیامت و حیات است (یوحنا 25:11)
عیسی خادم عادل است(اشعیا 11:53)
عیسی آدم دوم است (اول قرنتیان 47:15)
عیسی پسر داود است(متی 27:9)
عیسی معلم است (یوحنان 2:3)
عیسی تاک حقیقی است (یوحنا 1:15)