فریسیان و صدوقیان چه تفاوت هایی با یکدیگر داشتند؟

عهد جدید از فریسیان و صدوقیان در حالی نام می برد و یاد می کند که مدام بحث و جدل بین آنها و عیسی مسیح بوده است. صدوقیان و فریسیان، از طبقه حاکم جامعه اسرائیل بودند. شباهت هایی بین دو گروه وجود دارد و این در حالی است که تفاوت های مهمی نیز بین آنها می باشد.

فریسیان و صدوقیان هر دو فرقه های یهودی در زمان عیسی مسیح بودند. هر دو گروه به موسی و قانون شریعت احترام می گذاشتند و هر کدام به اندازه ای نیز دارای قدرت سیاسی بودند. سنهدرین (شورا و دادگاه عالی یهود) که از 70 تن عضو دادگاه عالی اسرائیل باستان تشکیل می شد از دو گروه صدوقیان و فریسیان عضو داشت.

تفاوت های بین صدوقیان و فریسیان از طریق تعدادی از متن های کتاب مقدس و همچنین نوشته های موجود فریسیان برای ما شناخته شده است. از نظر دینی، صدوقیان در یک نظریه محافظه کار تر بودند: آنها بر روی تفسیر تحت اللفظی و کلمه به کلمه کتاب مقدس تاکید داشتند؛ اما از طرف دیگر، فریسیان، سنت ها و داستان های سینه به سینه (شفاهی) را دارای اعتبار و اقتداری برابر با کلام نوشته شده خدا می دانستند. اگر صدوقیان دستوری را در کتاب مقدس عبری پیدا نمی کردند، آن را به عنوان یک دستور ساخت انسان نادیده می گرفتند و رد می کردند.

با توجه به تفاوت های دیدگاهی فریسیان و صدوقیان در مورد کتاب مقدس، جای تعجب نیست که بر سر یک سری از نظریه ها بحث و جدل داشتند. صدوقیان به رستاخیز مردگان ایمان نداشتند (متی فصل 22 آیه 23؛ مرقس فصل 12 آیه های 18-27؛ اعمال رسولان فصل 23 آیه 8)، اما فریسیان به رستاخیز ایمان داشتند. صدوقیان زندگی پس از مرگ را انکار می کردند و باور داشتند که روح در هنگام مرگ از بین می رود، اما فریسیان به زندگی پس از مرگ و پاداش و جزای متناسب با اعمال هر فرد اعتقاد داشتند. صدوقیان به دنیای نادیده روحانی اعتقاد نداشتند، اما فریسیان به وجود فرشتگان و شیاطین در دنیای روحانی اعتقاد داشتند.

پولس رسول بسیار زیرکانه از این تفاوت های بین آنها استفاده می کرد تا از چنگال آنها بگریزد. پولس در اورشلیم دستگیر شد و از خود در برابر سنهدرین دفاع کرد. او با علم به اینکه تعدادی از آنها صدوقی و تعدادی فریسی بودند، با صدای بلند به آنها گفت: «ای برادران، من فريسی هستم. تمام اجدادم نيز فريسی بوده‌اند! و امروز به اين دليل اينجا محاكمه می‌شوم كه به قيامت مردگان اعتقاد دارم!» (اعمال رسولان فصل 23 آیه 6). این گفته پولس در مورد قیام مردگان باعث بوجود آمدن بحث بین فریسیان و صدوقیان شد، شورا دچار تفرقه و جنجال گشت (آیه 9). فرمانده رومی با دیدن این جنجال و آشوب، به سربازان خود دستور داد تا پولس را از چنگ آنها بیرون کشند (آیه 10).

از نظر اجتمایی، صدوقیان بیشتر نخبه گرا و اعیانی تر از فریسیان بودند. صدوقیان تمایل داشتند ثروتمند باشند و قدرت سیاسی بیشتری داشته باشند. کاهنان اصلی و کاهنان اعظم اغلب صدوقی بودند، و اکثر کرسی های سنهدرین متعلق به آنها بود. فریسیان بیشتر مردم عادی کارگر بودند و مورد احترام اکثریت عموم قرار داشتند. محل قدرت صدوقیان، معبد اورشلیم بود. فریسیان کنیسه ها را کنترل می کردند. صدوقیان در مقایسه با فریسیان، رابطه دوستانه تری با رومیان و هماهنگی بیشتری با قوانین آنان داشتند. فریسیان در برابر هلنیسم (تحت تاثیر فرهنگ یونانی قرار گرفتن) مقاومت نشان می دادند، اما صدوقیان از آن استقبال می کردند.

عیسی مسیح جر و بحث بیشتری با فریسیان داشت تا صدوقیان، و احتمالا دلیلش این بود که آنها سنت های شفاهی (سینه به سینه) را برتر می دانستند. «چون شما دستورات مهم خدا را كنار گذاشته‌ايد و آداب و رسوم خود را جانشين آن ساخته‌ايد» (مرقس فصل 7 آیه 8؛ همچنین نگاه کنید به متی فصل 9 آیه 14؛ متی فصل 15 آیه های 1-9، فصل 23 آیه های 5، 16، 23؛ مرقس فصل 7 آیه های 1-23؛ لوقا فصل 11 آیه 42). از آنجاییکه صدوقیان بیشتر نگران اوضاع سیاسی بودند تا دینی، بنابراین عیسی مسیح را نادیده می گرفتند تاجاییکه ترسیدند مبادا او توجه رومیان را به خود جلب کند و وضع موجود را بهم بریزد. در این مرحله بود که صدوقیان و فریسیان اختلافات خود را کنار گذاشتند، متحد شدند و تبانی کردند تا مسیح را بکشند ( یوحنا فصل 11 آیه های 48-50؛ مرقس فصل 14 آیه 53، فصل 15 آیه 1).

بعد از خرابی اورشلیم، صدوقیان آنجا را ترک کردند اما بازماندگان فریسیان در آنجا ماندند. در حقیقت، فریسیان مسئول جمع آوری میشنا بودند که سند مهمی مبنی بر اثبات ادامه یهودیت بعد از خرابی معبد اورشلیم بود. از این نظر، فریسیان مقدمات یهودیت خاخامی امروزی را بنا نهادند.