معاوضه بر روی صلیب

عیسی مجازات شد، تا ما بخشش را دریافت نماییم

اشعیا ۴:‌۵۳و۵

۴ این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می‌کرد؛ اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است.  ۵ برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم.

عیسی مجروح شد، تا ما شفا را دریافت نماییم

اشعیا ۴:‌۵۳و۵

۴ این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می‌کرد؛ اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است.  ۵ برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم.

عیسی که گناه را نشناخت‌، در راه ما گناهکار محسوب شد تا ما در وی عادل شمرده شویم

اشعیا ۱۰:‌۵۳

۱۰ خداوند می‌فرماید: «این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان به ارمغان آورد، بنابراین صاحب فرزندان بی شمار خواهد شد. او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده من بدست او اجرا خواهد شد

 و دوم قرنتیان ۲۱:‌۵

۲۱ زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی گناه گذاشت، تا ما بعنوان پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نیک و عادل شویم.

عیسی بخاطر ما متحمل مرگ شد تا ما در او حیات دریافت نماییم

عبرانیان 2:‌9

اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی پایین‌تر از فرشتگان قرار گرفت و اکنون در اثر فدا کردن جان خود در راه ما، خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته است. بلی، به سبب رحمت عظیم خدا، عیسی بجای تمام مردم جهان، طعم مرگ را چشید.

عیسی بخاطر ما ملعون شد تا ما برکت را دریافت نماییم‌.

 غلاطیان ۱۳:‌۳و ۱۴

وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد ما را از لعنت شریعت آزاد کرد زیرا کتاب مقدّس می‌فرماید: «هر که به دار آویخته شود ملعون است».  ۱۴ این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیلۀ عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا ما روح‌القدس موعد را از راه ایمان به دست آوریم‌.

 

عیسی بخاطر ما فقیر شد تا ما در دولتمندی او شریک شویم‌.

دوم قرنتیان ۹:‌۸

۹ زیرا خود می‌دانید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و مهربان است؛ او با اینکه در آن مقام آسمانی‌اش ثروتمند بود، برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد، تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد.

 

عیسی بخاطر ما بی‌حرمت شد تا ما در جلال او شریک شویم‌.

 متی ۳۵:‌۲۷ و ۳۶

۳۵ سربازان، پس از مصلوب کردن او، بر سر تقسیم لباسهایش قرعه انداختند.  ۳۶ سپس همانجا در اطراف صلیب به تماشای جان دادن او نشستند.

 

عیسی بخاطر ما ترک و مردود شد تا ما در او پسندیده و مقبول پدر واقع شویم

افسسیان‌۵:‌۱ و۶.

 ۵و بر حسب صلاحدید ارادۀ خویش برای ما مقدر فرمود که به وسیلۀ عیسی مسیح فرزندان او شویم،  ۶ تا خدا را برای فیض پر شکوه او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است سپاس گوییم‌.

 

عیسی بخاطر ما با مرگ خود از زمین زندگان منقطع شد تا ما در او تا ابد با خدا یک شویم.

 اول قرنتیان ۱۷:‌۶.

۱۷ اما اگر خود را به خداوند تقدیم کنید، با او یکی خواهید شد.

اشعیا ۸:‌۵۳

۸ به ناحق او را به مرگ محکوم کرده، کشتند و مردم نفهمیدند که او برای گناهان آنها بود که کشته می‌شد بلی، او بجای مردم مجازات شد.

 

عیسی انسانیت کهنه ما را با خود مصلوب کرد تا از ما انسانی تازه بیافریند

رومیان 6:6

۶ آن خواسته‌های پیشین و ناپاک ما با مسیح بر روی صلیب میخکوب شد. آن قسمت از وجود ما که خواهان گناه بود، درهم شکسته شد، بطوری که بدن ما که قبلا اسیر گناه بود، اکنون دیگر در چنگال گناه نیست و از اسارت و بردگی گناه آزاد است.

 و کولسیان ۹:‌۳ و ۱۰

۹ به یکدیگر دروغ مگویید، چونکه انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون ‌کرده‌اید،  ۱۰ و تازه را پوشیده‌اید که به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل، تازه می‌شود