ملکیصدق در کتاب مقدس کیست؟

در رساله به عبرانیان آمده است که ملکیصدق را نه پدر بود و نه مرد و هیچگونه نسب نامه از او در دسترس نیست.

در باب 14 از کتاب پیدایش برای اولین بار با این نام برخورد میکنیم.

به این آیات توجه کنید:

 ۱۸ ملکی صدق که پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود، برای اَبرام نان و شراب آورد و  ۱۹ برای او دعای خیر کرد و گفت: «خدای متعال که آسمان و زمین را آفرید اَبرام را برکت دهد.  ۲۰ سپاس بر خدای متعال که تو را بر دشمنانت پیروز گردانید.» اَبرام ده یک آنچه از غنیمت باز آورده بود به ملکی صدق داد.

       کتاب پیدایش باب 14 آیات 18 تا 20.

دوستانی که با کتاب پیدایش آشنایی دارند متوجه میشوند که به طور ناگهانی شخصی با این نام در داستان ابراهیم پیدا میشود و و بدون هیچ مقدمی از این شخصیت  دیگر خبری داده نمیشود و هیچ گونه  نامی از او در کتاب پیدایش و دیگر اسفار تورات یافت نمیشود. در حقیقت ما نمیدانم که ملکیصدیق چه کسی بود و یا از چه قبیله و یا نسلی بوده است. تنها اطلاعات ما در مورد این شخصیت از این قرار است که او پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود که ابراهیم را  برکت داد و ابراهیم ده یک خود را به او داده است. و بیش از این اطلاعات  از او در دسترس نیست. اما برای تحقیق خود در مورد این شخصیت زیاد با  مشکلات روبرو نیستیم. چون از آیات مذکور در کتاب پیدایش  ظاهرا در سرزمین کنعان، پادشاهی که کاهن خدای متعال بوده زندگی میکرده که ابراهیم را برکت میدهد و ابراهیم به او احترام میگذارد و ده یک خداوند را به او میدهد.

در کتاب داود باز بار دیگر این نام پدیدار میشود به این آیه توجه کنید:

خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابد آلاباد برتبه ملکیصدق.

کتاب مزامیر باب 110 آیه 4.

در رساله به عبرانیان باب پنجم نام ملکیصدق دوبار و هر دو بار همطراز با مسیحا ذکر شده است. به این آیات توجه کنید:

و همچنین مسیح نیز خود را جلال نداد که رئیس کهنه بشود بلکه او {خدا} که بوی گفت تو پسر من هستی من امروز ترا تولید نمودم* چنانکه در مقام دیگر نیز میگوید تو تا ابد کاهن هستی به رتبه ملکیصدق.

 رساله عبرانیان باب 5 آیات 5 و 6.

و خدا او { مسیح} را برئیس کهنه مخاطب ساخت به رتبه ملکیصدق.

رساله  عبرانیان باب 5 آیه 10.

در باب هفتم از همین رساله ادامه میدهد:

زیرا این ملکیصدق پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعت می کرد او را استقبال کرده بدو برکت داد* و ابراهیم نیز از همه چیزها ده یک بدو داد که او اول ترجمه شده پادشاه عدالت است و بعد ملک سالیم نیز یعنی پادشاه سلامتی* بی پدر و بی مادر و بی نسب نامه و بدون ابتدای ایام و انتهای حیات بلکه به شبیه پسر خدا شده کاهن دائمی میماند.

رساله عبرانیان باب 7 آیات 1 تا 3.

در مورد نام ملکیصدق میتوان این را گفت که این نام از دو نام ترکیبی تشکیل شده: ملک به معنای (پادشاه) و صدیق به معنای (عدالت، صادق، درستکار، راستگو) در ادامه میبینم که او پادشاه سالیم که در زبان عبری به شالیم تغییر میکند که معنای (صلح) است.

نویسنده رساله عبرانیان ملکیصدق را نماد ماشیح (مسیح) به صورت سمبلیک در نوشته های خود مجسم میکند. پادشاهی که در حقیقت عدالت و صادق میباشد. برای مثل میتوان به کتاب اشعیاء نبی مراجعه کنیم:

بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خویش تنبیه نخواهد نمود و حهان را به عصای دهان خویش زده شریر را به نفخه لبهای خود خواهد گشت* و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امامت.

کتاب اشعیاء نبی باب 11 آیات 4 و 5.

اینک پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد.

کتاب اشعیاء نبی باب 32 آیه 1.

و حال در مورد پادشاهی سلامتی به این آیه توجه کنید:

زیرا که برای ما ولدی زائیده و پسری بما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و میشر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد* ترقی سلطنت و سلامتی او را کرسی داود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آنرا بانصاف و عدالت از الآن تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید غیرت یهوه صبایوت اینرا بجا خواهد آورد.

 کتاب اشعیاء نبی باب 9 آیات 6 و 7.

باید در محاسبات خود در این رابطه دچار اشتباه نشویم که ملکیصدق همان مسیح عیسی است، چرا که نویسنده به رساله عبرانیان معتقد است او تصویری از مسیحا است و استدلال او از این موضوع در روحانیت ملکیصدق است که شبیه مسیح عیسی است و این تصور و شباهت او نشان میدهد که او به بالاترین شکل روحانیت بوده چنانکه لاویان کهنه در عهد عتیق بودند. در رساله به عبرانیان باب هفتم آیه بیست و سوم میفرماید:

شمار کاهنان پیشین بس زیاد بود، زیرا مرگ مانع از ادامۀ خدمت آنها می‌شد.

اما در همین باب در آیه بیست و چهارم به ما یاد آوری میکند که مسیح تا به ابد زنده است و جانشینی ندارد. به این آیه توجه کنید:

لکن وی چون تا به ابد باقی است کهانت بیزوال {بدون جانشین} دارد.

در مورد کهانت مسیح در عهد عتیق در مزمور 110 به ما میگوید که کهانت او جاویدانی است. خواهش میکنم به این آیه توجه کنید:

خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو {مسیح}  کاهن هستی تا ابد آلاباد برتبه ملکیصدق.

کتاب مزامیر باب 110 آیه 4.

در رساله به عبرانیان چنانکه مشاهده کردیم نویسنده رساله مزمور متذکر میشود که ملکیصدق هیچ گونه نسب نامه و بی پدر و بی مادر است. البته نویسنده میخواهد به ما تاکید کند که هیچ گونه اطلاعاتی از این شخصیت در دسترس نیست.ولی این بدان معنا نیست که او هرگز از پدر و مادری متولد نشده است و یا هرگز مرگ را به چشم خود ندیده باشد. تنها پولس رسول نویسنده رساله به عبرانیان میخواهد این را به خوانده خود ارائه دهد که او تصویر جاویدانی از مسیح عیسی است چنانکه در آیه 16 همین باب از رساله به عبرانیان به این موضوع اشاره دارد. و در آیه 24 نویسنده نشان میدهم که او تا به ابد کاهن اعظم خواهد بود. به این ایات توجه کنید:

لکن وی چون تا به ابد باقی است کهانت بیزوال {بدون جانشین} دارد* از این جهت نیز قادر است که آنانی را که بوسیله وی {مسیح عیسی} نزذ خدا آیند نجات بینهایت بخشد چونکه  دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند.

عبرانیان باب 7 آیات 24 و 25.

در نتیجه با اشاره به واقعیت ملکیصدق و تجلیل ابراهیم از او به عنوان کاهن اعظم، کهانت اعظم  در عهد جدید در مسیح عیسی نمایان شده تا هر کس به او ایمان آورد نجات یابد.     هر کس از مسیح تجلیل کند چنانکه  ابراهیم از ملکیصدق در عهد عتیق تجلیل کرد، مسیح او را نجات خواهد داد.