کنستانتین در حال سوزاندن کتاب‌های آریوس نقاشی سال ۸۲۵ میلادی

آریانیسم

آریانیسم از نام آریوس گرفته شده است. آریوس یک کشیش و معلم دروغین بوده که در اوایل قرن چهارم میلادی در اسکندریه مصر زندگی می کرده است. یکی از قدیمی ترین و شاید مهمترین موضوع بحث در میان مسیحیان اولیه، موضوع الوهیت مسیح بود. آیا عیسی حقیقتاً خدای مجسم بود یا یک مخلوق؟ آیا عیسی خدا بود یا نه؟ آریوس معتقد بود که عیسی در ابتدای آفرینش توسط خدا خلق شده بود و ذات او مانند خدای پدر نبود. آریانیسم معتقد است که عیسی یک مخلوق با تعدادی صفات الهی بود، اما به خودی خود الهی نبود.

آریانیسم در خصوص خسته شدن عیسی (یوحنا فصل 4 آیه 6) و عدم آگاهی عیسی از تاریخ بازگشتش (متی فصل 24 آیه 36) دچار درک اشتباه شده است. بله، درک این موضوع که چطور خدا می تواند خسته شود یا چیزی را نداند، دشوار است، اما این آیه ها درباره طبیعت انسانی عیسی مسیح صحبت می کند. عیسی کاملاً خدا بود، اما کاملاً نیز انسان بود. پسر خدا زمانی انسان شد که تجسم پیدا کرد. بنابراین، محدودیتهای عیسی به عنوان یک انسان تاثیری بر ذات الهی و ازلی او ندارد.

دومین درک اشتباه آریانیسم معنای اصطلاح «نخست زاده» است. رومیان فصل 8 آیه 29 می گوید، «زيرا خدا كه از ابتدا می‌دانست چه كسانی به سوی او خواهند آمد، چنين اراده فرمود كه اينان به شباهت فرزندش درآيند، تا مسيح فرزند ارشد باشد و آنان، برادران او» (همچنین نگاه کنید به کولسیان فصل 1 آیه های 15-20). آرینیست ها از معنای «نخست زاده» در این آیات این برداشت را دارند که پسر خدا اولین مخلوق خدا قبل از آفرینش جهان بوده است. این درست نیست. عیسی خودش ازلی بودن خود را اعلام کرد (یوحنا فصل 8 آیه 58؛ فصل 10 آیه 30).

در دوران کتاب مقدس، پسر نخست زاده ی یک خانواده، بسیار مورد احترام بود (پیدایش فصل 49 آیه 3؛ خروج فصل 11 آیه 5، فصل 34 آیه 19؛ اعداد فصل 3 آیه 40، مزامیر فصل 89 آیه 27؛ ارمیا فصل 31 آیه 9). در این مضمون است که عیسی نخست زاده ی خداست. عیسی عضو برجسته خانواده خداست و وارث همه چیز است (عبرانیان فصل 1 آیه 2). عیسی آن مشاور شگفت انگیز، خدای قدرتمند، پدر ابدی، و سرور صلح است (اشعیا فصل 9 آیه 6).

تقریباً بعد از یک قرن بحث و مناظره در چند شورای اولیه کلیسا، کلیسای مسیحی رسماً آریانیسم را به عنوان یک آموزه غلط محکوم کرد. از آن زمان، آریانیسم هیچ گاه به عنوان یک آموزه ماندنی از ایمان مسیحی پذیرفته نشد. اما آریانیسم نمرده است. آریانیسم در طول قرون به شکل های مختلفی ادامه یافته است. شاهدان یهوه و مورمونهای امروز همان دیدگاه آریانیسم را درباره ذات مسیح دارند. درست همانند کلیسای اولیه، ما نیز باید هر حمله ای بر ضد الوهیت عیسی مسیح را محکوم کنیم .