برای یافتن تعمید در روح القدس چه باید کرد؟

1- توبه کنید.

2- تعمید آب بگیرید. البته لازمه تعمید در روح القدس تعمید آب نیست و نمونه هایی مانند اهل خانه کرنیلیوس وجود دارند که قبل از تعمید آب، تعمید در روح القدس را یافتند.

3- از خدا درخواست کنید. بسیاری می ترسند که وقتی می خواهند از روح القدس پر شوند، امکان دارد از روح پلیدی پر شوند. عیسی مسیح فرمود: " حال اگر شما با همه بد سیرتی تان می دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمود." (لوقا11 : 9-13 را مطالعه کنید).

4- می بایست تشنه روح القدس بود. یوحنا 7: 37-39

5- تعمید دهنده به روح القدس، خود شخص عیسی مسیح است. نزد او بیاییم. مسیح فرمود نزد من بیایید.

6- بنوشید. آماده باشید تا از نهرهای آب زنده بنوشید و سیراب شوید.

7- بدنهای خود را تسلیم روح القدس کنیم(اول قرنتیان 6: 19 و رومیان 6: 13) در انجیل متی 12: 34 مسیح می فرماید: " زبان از زیادتی دل سخن می گوید." زبان خود را تسلیم روح القدس کنیم تا آن را تحت کنترل خود قرار دهد.