عیسی مسیح در مورد روز داوری چه گفت؟

31 هنگامی که من، مسیح موعود، با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت باشکوه خود خواهم نشست. 32 سپس تمام قومهای روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همان طور که یک چوپان، گوسفندان را از بزها جدا می کند؛ 33 گوسفندها را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم . 
34 آنگاه بعنوان پادشاه، به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت:بیایید ای عزیزان پدرم ! بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. 35 زیرا وقتی من گرسنه بودم، شما به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، مرا به خانة تان بردید؛ 36 برهنه بودم، به من لباس دادید؛ بیمار و زندانی بودم، به عیادتم آمدید. 37 نیکوکاران در پاسخ خواهند گفت:خداوندا، کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم ؟ کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم ؟ 
38 کی غریب بودید تا شما را به منزل ببریم یا برهنه بودید تا لباس بپوشانیم ؟ 39 کی بیمار یا زندانی بودید تا به ملاقات شما بیاییم ؟ 40 آنگاه به ایشان خواهم گفت:وقتی این خدمتها را به کوچکترین برادران من می کردید، در واقع به من می نمودید. 41 سپس بکسانی که درطرف چپ من قرار دارند، خواهم گفت:ای لعنت شده هااز اینجا بروید وبه آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است. 42 زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک ندادید؛ تشنه بودم و بمن آب ندادید؛ 
43 غریب بودم و بمن جا ندادید؛ برهنه بودم و مرا نپوشانیدید؛ بیمار و زندانی بودم و شما به ملاقاتم نیامدید. 44 جواب خواهند داد:خداوندا، کی شما گرسنه و تشنه یا غریب و برهنه یا بیمار و زندانی بودید تا خدمتی به شما بکنیم ؟ 45 در جواب خواهم گفت:وقتی به کوچکترین برادران من کمک نکردید، در واقع به من کمک نکردید. 46 و این اشخاص به کیفر ابدی می رسند، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. 
(متی 25 – 31و46)