وقتی او گفت،« من شبان نیکو هستم »

در جهان امروزی با شهرهای بزرگ، مشاهده دامداری از هر نوع پدیده ای بسیار نادر است. بیشتر مردم در حال حاضر، از رابطه میان گوسفند و شبان بسیار کم میدانند. با این وجود، هنگامی که عیسی این تمثیل را بیان نمود، مردم به خوبی متوجه صحبت او شدند. وقتی او گفت،« من شبان نیکو هستم »، آنها به سرعت اشاره او به 

مزامیر باب ۲۳ آیه ۱، « خداوند شبان من است »

را متوجه و قدر آنرا دانستند. این تصویر نه تنها روشن بود بلکه سرشار از ارزش عاطفی بود که آن را زنده ساخت. در فرهنگ کهن خاور نزدیک و همچنان امروزه در خاورمیانه، شبانها با وجود چالشها به مراقبت از گوسفندان خود شناخته شدهاند. تصویر شبان به یکی از عزیزترین تصاویر بکار برده شده در کتاب مقدس برای توصیف شخصیت خدا و رابطه اش با قوم خود تبدیل شده است.

این تصویرِ قومِ خدا به عنوان گوسفندان، جالب توجه است. یکی از تصوراتی که ما اغلب از گوسفند داریم، ماهیت بی آزار و بی دفاع آنهاست. از این رو، آنها برای محافظت و راهنمایی به شبانی خوب نیاز دارند. آنها صراحتاً بی عقل و ساده لوح در نظر گرفته میشوند. گاهی اوقات، به طور سهوی، گوسفند گم میشود و شبان آن را پیدا کرده و به گله بازمیگرداند. گوسفند نوپا اغلب باید حمل شود و نیازمند مراقبت بیشتر است. صبر و درک برای مراقبت از گوسفند مورد نیاز است. از بسیاری جهات، این تصویری عالی برای نشان دادن کلیسا میباشد. عضو کلیسا چیزی برای ترس ندارد، بلکه میتواند از رابطه با شبان همه چیز را بدست آورد.

عیسی در این تمثیل، همچنین بر اهمیت اینکه گوسفند باید به حرف شبان گوش دهد، تاکید می ورزد. زمانی که شرایط ایجاب نماید، محافظت از چند گله گوسفند با قرار دادن آنها در یک محوطه یا آغل ممکن است. چگونه ممکن است بعد از آن از هم جدا شوند؟ تنها چیزی که لازم میباشد، این است که بدو ورودی محوطه بایستد و صدا بزند. گوسفند او، صدایش را تشخیص خواهد داد و نزد او خواهد آمد.

« وقتی گوسفندان خود را بیرون میبرد، خودش در جلوی آنها حرکت میکند و گوسفندان به دنبالش میروند زیرا صدای او را میشناسند » (یوحنا باب ۱۰ آیه ۴).

گوش دادن به صدای شبان برای کلیسا حیاتی است. در واقع، اتحاد و امنیت قوم خدا به نزدیکی ایشان به او بستگی دارد و مستقیماً با فرمانبرداری مطیعانه از صدای او مرتبط است.

برای فهم بیشتر و درک عمیق تر موضوع می توانید در کتاب مقدس انجیل یوحنا فصل 10 آیات 1 الی 17 را مجدد مطالعه نماید.